Article 2113

Title of the article

LEGAL HERITAGE OF LIBERAL JURISPRUDENCE IN RUSSIA IN LATE XIX – EARLY ХХ CENTURIES. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING RUSSIAN STATEHOOD AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

Authors

Aronov Dmitriy Vladimirovich, Doctor of historical sciences, associate professor, head of sub-department
of philosophy and history, State University – education-scientific-production complex (Orel, 29 Naugorskoe highway), aronovdv@mail.ru

Index UDK

342

Abstract

Article is devoted to theoretical questions of possibility and admissibility of using the experience of liberal lawmaking in late XIX – early XX century in modern conditions. The author considers a set of sociopolitical factors which have affected the realization efficiency of a liberal model of country reformation.

Key words

liberal lawmaking, liberal law, Russian statehood

Download PDF
References

1. Aronov, D. V. Ot Lazavki do Tavricheskogo dvortsa. Sergey Andreevich Muromtsev – politik, uchenyy, pedagog / D. V. Aronov. – Orel : Izdatel' Aleksandr Vorob'ev, 2010.
2. Aronov, D. V. Zakonotvorcheskaya deyatel'nost' rossiyskikh liberalov v Gosudarstvennoy dume (1906–1917 gg.) / D. V. Aronov. – M. : Yurist, 2005. – 426 s.
3. Aronov, D. V. Politiko-pravovaya deyatel'nost' rossiyskikh liberalov v Gosudarstvennoy Dume (istoriografiya problemy) / D.V. Aronov // Izvestiya OrelGTU. Seriya «Ekonomika, upravlenie, pravo».–2003.–№1.– S.16–31.
4. Koshkid'ko, V. G. Formirovanie i funktsionirovanie predstavitel'noy vlasti v Rossii (1904–1917 gg.) : dis. … dokt. ist. nauk / Koshkid'ko V. G. – M., 2000.
5. Zakonodatel'nye proekty i predpolozheniya partii narodnoy svobody. 1905–1907 gg. – SPb., 1907.
6. Zakonotvorchestvo dumskikh fraktsiy. 1906–1917 gg.: Dokumenty i materialy. – M. : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSPEN), 2006.
7. Programma Partii mirnogo obnovleniya // Partiya demokraticheskikh reform, mirnogo obnovleniya, progressistov. 1906–1916 gg. Dokumenty i materialy. – M., 2002.
8. Aronov, D. V. Voprosy mezhdunarodnogo prava v gosudarstvenno-pravovoy deyatel'nosti rossiyskikh liberalov v Gosudarstvennoy Dume (1906–1916) / D. V. Aronov // Istoriya gosudarstva i prava. – 2003. – №6. – S. 40–41.

 

Дата создания: 23.09.2014 15:46
Дата обновления: 24.09.2014 10:46